Ted Saigon - Giáo viên bộ môn

đào tạo nghệ thuật chất lượng quốc tế

Giáo viên bộ môn

Tiến sĩ Âm Nhạc Trương Ngọc Thắng

Tiến sĩ Âm Nhạc Trương Ngọc Thắng

Tiến sĩ Âm Nhạc Trương Ngọc Thắng

Phó bộ môn Thanh Nhạc

Thầy Ngọc Thắng tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp sư phạm Thanh nhạc – Nhạc viện Hà Nội, Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận âm nhạc – Học viện âm nhạc Quốc gia Hà Nội. Thầy thông thạo 3 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Thái.

Ban điều hành